Förtroendevalda i Växjö kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter 61 folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Nämnder

I nämnderna och kommunstyrelsen sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar.

Utskott

Helägda bolag

Kommunen är ägare till ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra helägda bolag och dess styrelser.

Delägda bolag

Kommunalförbund

Växjö kommun är medlem i kommunalförbund. Växjö kommuns representanter utses av kommunfullmäktige.

Revisorer

Kommunens revisorer granskar all verksamhet som bedrivs av nämnder och styrelser. Revisorerna utses av kommunfullmäktige.

Föreningar, råd och stiftelser

Växjö kommun utser styrelseledamöter till vissa föreningar, råd och stiftelser.

Övrigt

Partier